KURZY JOGY PRE VEREJNOSŤ  - Pezinok, Šenkvice, Modra
INDIVIDUÁLNE A FIREMNÉ KURZY v Bratislavskom kraji


Vitajte na stránke integrálneho, celostného vzdelávania. Záujemcom ponúkam pravidelné hodiny a kurzy jogy, ako aj tématické semináre, ktoré umožňujú rozšírenie a prehĺbenie poznatkov v teoretickej a praktickej rovine. Vo svojej praxi rozvíjam Novú jogovú vôľu, ktorá prináša zmysluplné podnety pre rozvoj súčasného človeka, ako aj rozšírenie jogy o myšlienkový, sociálny a umelecký rozmer. Týmto prístupom jogy sa zaoberám od roku 2011, ako učiteľka jogy pôsobím od roku 2014. Absolvovala som trojročné vzdelávanie pre učiteľov jogy a predchádzajúce školenia pre inštruktorov jogy I. a II. stupňa. 

Vedomé utváranie pozícií jogy podporuje:
• pozornosť, koncentráciu, predstavivosť
• rovnováhu a usporiadanie vedomia
• individuálne posilnenie človeka
• cieľavedomosť a schopnosť prekračovania vlastných hraníc
• radosť z podnetnej aktívnej činnosti a interakcie s okolím
• regeneráciu, tvorbu a obnovu životných síl
• duševné a fyzické zdravie - podporu vlastnej dynamiky chrbtice

Prax jogy zahŕňa:

  • vytvorenie konkrétnej predstavy o ásane
  • prehĺbenie koncentrácie
  • rozvoj objektívneho vnímania a cítenia
  • členené nasadenie vôle pri formovaní ásany
  • podporu vlastnej, prirodzenej dynamiky chrbtice
  • slobodný a plynulý tok dychu
  • utváranie harmonických a estetických jogových pozícií - ásan

Hodiny jogy sú vhodné pre začiatočníkov, ako aj pre pokročilých záujemcov. Aktívna interakcia účastníkov je na hodinách jogy vítaná. Cvičiaci tvorí pozície jogy na základe konkrétnych predstáv. Umelecké stvárnenie ideí prostredníctvom ásanovej praxe má podporné pôsobenie na rozvoj tvorivosti, ako aj liečebné pôsobenie na duševné a fyzické zdravie.

Za podstatné aspekty súčasnej jogy považujem obsahovú a umeleckú stránku spolu s rozvojom duševných a fyzických schopností človeka. Dôraz zároveň kladiem na aktívne zapájanie vlastnej dynamiky chrbtice, podporu jej flexibility a stability.

Nová jogová vôľa je dielom autora Heinza Grilla. Táto joga prináša nové podnety pre súčasnú jogovú prax, ale aj možnosti rozvoja v ďalších oblastiach odborného a praktického života. Hodnotné myšlienky, konkrétne predstavy a zmysluplné obsahy pre život tvoria podstatu jogových ásan. Študijnou a cvičebnou praxou je teda možné ásany spoznávať nielen v ich forme, ale aj obsahu a obraze. Dielo Heinza Grilla je publikované v desiatkach kníh s témami od jogy, cez zdravie, výživu, pedagogiku, umenie, architektúru až k horolezectvu. Jedntolivé tituly sú postupne publikované aj v slovenskom jazyku. Medzi inšpiratívne diela, ktoré dopĺňajú Novú jogovú vôľu patrí antropozofia Rudolfa Steinera a integrálna joga Šrí Aurobinda.

Viac o Novej jogovej vôli: https://heinz-grill.de/sk/